መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ይኹን ካልኦት: ንገበርቲ ግብረ ሽበራን ገበነኛታትን ኣብ ሕጊ ከቕርባ ግዴትአን እዩ።

ImageRaimoq.com

ክቡር ኣንባቢ፣ ናህሪ ስጉሚ ማእዝን ሰላም ዝዓሰሎ ኤርትራ ንልምዓት ምስሓድነት ህዝቢ ራዕዲ ፈጢሩ፣ ዕላማ ጸረ-ኤርትራዊ ራዕድን ሽበራን ብስም ጉልባብዲሞክራሲ፣ ቅዋም፣ ናይ ፖለቲካ እሱራት ይፈትሑ ብዝብል ቦኻርያ ግን ቖርበትበጊዕ ተኸዲንካ መጀመርያ ንህዝቢ ኤርትራ ብካልኣይ ንህዝቢ ዓለምን ከተደናግርንካብ ገበንካ ንምህዳም ዝግበር ዝናደየ ናይ ኣርባዓታት ሜላ ብምሕዳሽ መስርሕህንጸት ናህሪ ሃገር ምዕንቃፍን ኤርትራዊ ኩርዓትን ሞራልን ምስባርን እዩ። ህዝቢዓለም ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዎ ኣረኣእያ ብጸሊም ቐቢእኻ ንመሰሉ ንከይጣበቕየዐዊርካ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘይውዳእ ናይ ድኽነትን ናይ ኹናትን ዓንኬልየእቲኻ ጅሆ ገርካ፣ ሃብቲ ሃገሩ እናመጸኻ ንዘልኣለም ግዙእ ኮይኑ ንኽነብርምግባር እዩ።

ኣብ ኣርብዓታት ሃይለስላሴ ብሓገዝ ብሪጣንያ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ኣብኤርትራ ኢዱ ብምእታው ንድልየት ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ሃገሩ ብሓይሊንምዕምጻጽን ንምቑጻይን፣ ንህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ንምዝራግን ንምድኻሙንዝኣለሞ ቁጽሪ ዘይብሎም ውዲታት፣ ንብረት ዚዘምቱን ዚቕንጽሉን ሸፋቱ ዓዋሉንራዕዲ ዝፈጥሩ ምዕጣቕን ምውፋርን እከይ ሜላ ስርሐይ ኢሉ ሰሪሕሉ። ማእለያዘይብሉ ህይወት ንጹሃት ኤርትራውያን ድማ የሕሊፉ። ብሰንኪ’ዚ ካልእን ድሕሪሓምሳ ዓመት ናጽነቱ ረኺቡ።ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ብኸቢድ መሪርን ነዊሕን ናይ ኩለን ዘራያትምትእትታውን ሽርሕን ብመሪር ቓልሲ ጥምየት ዕርቃን መስዋእቲ ከይተሓለለመስገደል ሰጊሩ ብጽንዓት መኺቱን ስዕሩን ስለ ዝረኸቦ ድርብ ስሕለት ፈጢሩሉድርብ ጎሪሑ። ናጽነቱ ናይትኳቦ ስለ ዘይኮነ ኣብ መስርሕ ህንጸት ሃገር ስድሪብስድሪ ክጉዓዝ ንዘጋጥምዎ ዝተፈላለዩ መሰናኽላት በዲሁ ከይተጋየሸ ክጓዓዝምርኣይ ዘገርም ኣይኮውንን።

ታሪኽ ይደጋገም እዩ ይበሃል። ነዞም ናይ ሽበራን ራዕድን መንሽሮ ተዋፊሮምዘሎዉ ሕማቓት ብኣጻብዕ ዝቑጸሩ ዑሱባት ወረስቲ ተቐበልቲ ሕድሪ ሸፋቱንዓዋሉን ናይ ኣርባዓታት። ንሃገራውያን እንተተመሰለሎም ከርዕዱ እንተዘይ ኮነሎምንሃብታም ኩሩዕ ኤርትራዊ ባህሊ ከነውሩ ከጸልሙ ብትእዛዝ ባዕዳውያን ካብዝዋፈሩ ዓመቶም የሕሊፎም ኣሎዉ፣፣ ህዝቢ ኤርትራ ምልክትን ዓቅልጽበትን ናይዝኸሰረ ባህርያት ኢሉ፣ ዓሕ ጡፍ ኢሉሎም፣ ንዕቕዎ።ዳርጋ መብዛሕቶም ስራሕ ኣልቦ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይብሎም ተጎቲቶም ከም በጊዕዝመጹ እዮም። ልክዕ ከም ጭፍራ ደማሙ ኣብ ዑሱብ መንፈስ ጠልቒኻእናፈራሕኻ ሰብኡት ኣብ ዘይብሉ ሰዓት ኣጽኒዕኻ ነቲ ብሰላሙን ብዘይሓለዋንህዝቢ ክፉት ብዘይፈተሻ ዝእቶ ምኳኑ ዝፍልጥ ውጽኢት መስዋእቲ ኩቡር ህዝቢኤርትራ ዝኾነ ኤምባሲታትና ኣዘንጊዕኻ እናኣተኻ ክትርብሽ ክትደፍር ንብረትከተዕኑ ወረቐት ክትልጥፍ ንሰራሕተኛታት ደቂንስትዮ ከተፈራርሕ ረሳሕ ግዑዝይዘሕፍር ሰራሕ ምስራሕ፣ ከም ጅግንነት ተወሲዱስ ብሞባይል ቀዲሕካ ንላኣኺኻንምሑጋስ ኣብ መርበባት ምዝርጋሕ።

ሕቶ ፖለቲካ ኩልግዜ ነባሪ እዩ። ዕግበትን ድልየትን ወድሰብ ደረት ስለ ዘይብሉ፣ፍልልያት ኩልግዜ ክህልዉ ግድን እዩ። ትማሊ፣ ሎሚ፣ ጽባሕ ነይሮም ኣለዉክህልዉ እዮም። ኣብ መስርሕ ጉዕዞ ህንጸት ሃገር ጉድለታትን ጌጋታትን ክህልውዎባህርያዊ እዩ። መስርሕ ስለ ዝኾነ። ብስርዓት ብሕግን ንኻልኦት ናይ ደገ ጸላእቲፍናን ብዘይህብን ልዕላውነት ሃገር ብዘይደፍር ንኹሉ ሕጽረታት ግዜ ዓቕምታትኣብ ግምት የእቲኻ ብኽብረት ሕቶኻ ይኹን ሪኢቶኻ ምቕራብ መሰል ኩሉኤርትራዊ ዜጋ እዩ። ኤርትራዊ ምዕቡል ክቡር ተቓላሳይ እዩ። በጃኹም ታሪኹኣይትበርዝዎ፣ ወናኒ ታሪኽ ክቡር ድሙቕ ብርሃን ኾኾብ ቃልሲ ስለ ዝኾነ።

ኣይገርምን ንዝተገብረ ጉዕዙይ ዘሐፍር ዘይሕጋዊ ገበን ግብረ ሽበራ ለኣኺ’ውንኣይሓመቐን ናይ ዓረብ ቀውዒ ጠሚቑ ሕልሙ እንተሰመረሉ ከም ዓቢ ዜናብማእከናት ዜና ምዝርጋሕ ኣይሓመቐን፣፣ ብድሕሪት መን ከም ዘሎ ምርድኡኣየሸግርን።

እዚ ጉዳይ ብዓይኒ ሕጊ ክንርእዮ ይግባእ፣ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ንዞም ገበርቲግብረ ሽበራ ብመሰረት ውዕል ቪየና 1961 ንኤምባሲ ክትከላኸል ንገበነኛታት ኣብሕጊ ክተቅርቦም ግዴታኣ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኤምባሲታትብኽብረትን ብሕግን መሰረት ስለ ዝሕዘሎም። እኹል ብተንቀሳቓሲ ስእሊ ምስድምጺ ዝትቀረጸ መርትዖ ስለ ዘሎ፣ ናይ ፓሊስ ግደውን ርዱእ ይኸውን።

እንተዘይኮይኑ ዓባይ ብሪጣንያ ነቲ ኣብ ዝባን እንግድዓ ኩሉ ኤርትራዊ ዘሎዝፈጸመቶ ዓቢ ገበናት ናይ 40ታት ትድርበሉ ስለዘላ ማንም ኤርትራዊ ክጻወሮናብ ዘይክእለሉ ሓደገኛ ደረጃ ክሰጋገር ምኻኑ ኣቐዲምካ ምርዳእ የድልይ።ክቡር ፈታዊ ሃገር ኤርትራዊ፣ ኩሉ ተቐማጢ ዓባይ ብሪጣንያ ይኹን ኣብ ካሊእዓለም ዝርከብ ነዞም ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ፍላጥ ዑሱባት፣ እግሪ እግሮም እናሳዓበብዓይኒ ሕጊን ሞራልን ብዝርድኦም ቛንቛ መቕጻዕቲ ነፍሲ ወከፍ ይዕበይ ይንኣስነውራም ስርሖም ዝግብኦ ደሞዝ ክህቦ፣ ዝተወደባ ኣካላት ህዝቢ ይኹና ብውልቂነዚ ግብረሽበራ ኣቐዲመን ሸለል ከይበላ ብዝከኣለን ክምክትኦ ክሰርሓሉን ይግባእ። ኣብ መጨርሸታ ከም ጅግና ኣቦና ኣቶ ወልደኣብ ወልደማርያም ዝበልዎ “ ህዝቢኤርትራ ባዕሉ ብገዛ ቕልጽሙ ዘውዲ ደፊኡ ዝርከብ ዘሎ እዝጋብሄር ባሪኽሉእዩ’ሞ ነዛ ዘውዲ ዝትንክያ ወይልኡ”ይዕበ ይንኣስ ዳንኬራ ሓሶትን ግብረ ሽበራን መሊሱ መሐየሊ ውድባዊ ዓቕሚዘይጽዓድ ህዝቢ ኤርትራ እዩ።

ሕጂ’ ውን ከም ትማሊ ሎሚ ጽባሕ ሃገር ቅድም!
ኢሰያስ ሃይለ – ዓባይ ብሪጣንያ
30/1/20

Advertisements

About EritreaNewsRoom

EritreaNewsRoom
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s