ሚኒስትሪ ሕርሻ 8 ቢልዮን ናቕፋ ዝውድእ ልምዓታዊ መደባት ከተግብር ምዃኑ ገሊጹ

Image

ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ ንዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ንምድንፋዕ፡ ኣብ ዝመጽእ ሓሙሽተ ዓመታት ብልዕሊ 8 ቢልዮን ናቕፋ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ መደባት ከተግብር ምዃኑ፡ ብ31 ጥሪን 1 ለካቲትን ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘቃንዖ ገምጋም ገሊጹ። እቲ ናይ ሓሙሽተ ዓመታት ውጥን ንጥፈታት ሕርሻ፡ ኣብ ልምዓት መስኖ፡ ምዕቃብ ሓመድን ማይን፡ ምግራብን ምዕቃብ እንስሳ ዘገዳምን፡ ናብራ ዕብየት፡ ምምዕባል ዘራእቲ ኣእካል፡ ኣሕምልትን ፍረታትን፡ ሓለዋ ጥዕና እንስሳ፡ ምርባሕ ከብትን ኣጣልን፡ እቶት ቆርበትን ስጋን፡ ምርባሕ ደርሁን ምርባሕ ንህብን ምምዕባል መጋሃጫን ካልኦትን ዘተኰረ ከምዝኾነ’ውን ብዝርዝር ቀሪቡ። ብመሰረት ዝቐረቡ ጸብጻባት 2012 ድማ፡ ብሓፈሻ ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ኣብ ምዕቃብን ምድንፋዕን ባህሪያዊ ጸጋታት ከምኡ’ውን ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ ሰብን እንስሳታትን፡ ብተሳታፍነት ኮማት፡ ማሕበራት፡ ሓይልታት ምክልኻል፡ ክረምታዊ ሚኒስትሪ ሕርሻ 8 ቢልዮን ናቕፋ ዝውድእ ልምዓታዊ መደባት ከተግብር ምዃኑ ገሊጹ ወፍሪ ተማሃሮ፡ ውልቀ-ሰባት፡ ናይ እምነት ትካላትን ኣብያተ- ትምህርትን፡ መንግስታውን ዘይመንግስታውያንን ትካላትን ብዝተሳለጠ ዕማም ዘተባብዕ ገስጋስ ከምእተመዝገበ ተነጺሩ። ኣብ ልምዓት ፍረታት ብሓፈሻ ብዝተኻየደ ጻዕርታት ዝሓሸ ኩነታት ከምእተራእየ ዘመልከተ እቲ ጸብጻባት፡ ብፍላይ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ልምዓት ተምሪ ዝያዳ ኣተኵሮ ተዋሂቡ ብዝተሰላሰለ ስራሕ፡ ዛጊት ኣብ 16 ሄክታር ምሩጽ ዓሌት ተምሪ ተተኺሉ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከምዝርከብ፡ ንምስፍሑ ከኣ መደብ ከምዘሎ ተሓቢሩ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ምህናጽን ምምሕያሽን መእለዪ ውሕጅ፡ ምውዳድን ምትእትታውን ነጠብጣባዊ መስኖ፡ ከምኡ’ውን ምኽዕባት ምህርቲ ጸባን ዝተዳቐሉ ኣእካል፡ ኣሕምልትን ፍረታትን ዝምስገን ውጽኢት ከምእተረኽበ ተገሊጹ። ኣብ’ዚ ንኽልተ መዓልታት ዝተኻየደ ገምጋማዊ ኣኼባ፡ ተሳትፍቲ፡ ብርሰት ኣግራብ ንምንካይ – ኣማራጺ ተተካኢ ጸዓት ንምስፋሕ ብዝለዓለ ክስራሓሉ፤ ኣብ ግራውቲ ሓረስቶት ዝካየድ ምዕቃብ ሓመድን ማይን እወታዊ ውጽኢት ይርከቦ ስለዘሎ፡ ብዝሰፍሐ ክድፋኣሉ፣ ትሕተ-ቅርጺ መእለዪ ወሓይዝ ብዘተኣማምንን ዝተጸንዐን ኣገባብ ክህነጽ፣ ኣብ ዞባታት ብፍላይ ከኣ ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ሕጽረት ክኢላዊ ዓቕሚ-ሰብ ክማላእ ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም። ኣብ መደምደምታ፡ ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ትሕዝቶ ማይ ብግቡእ ንምዕቃብ ሓያል ጻዕርታት ክካየድ ምዃኑ ጠቒሱ፡ ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት ኣእካል፡ ጸባን ውጽኢት ጸባን፣ ምዕባይ ምህርቲ መዓር፤ ምዝርጋሕ ከበሳዊ ፍረታት ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሃገር፣ ምድንፋዕ ናይ ዘይቲ ኣዝርእቲ፣ ከምኡ’ውን ኣብ ምትእትታውን ስፍሓት ተጠቃምነትን ምርጹ ዘርኢ ኣሕምልትን ፍረታትን ሓያሎ መደባት ተታሒዞም ከምዘለዉ ድሕሪ ምግላጽ፡ “ኣብ ዓመተ 2012 ብዝተሓፍሰ ዓወታት ከይተዛነና፡ ኣብ ዝሓሸ መድረኽ ንምብጻሕ ውሁድ ዕማም ንምክያድ – ውሁድ ጻዕሪና ነበርኽ” ክብል ኣዘኻኺሩ።

Advertisements

About EritreaNewsRoom

EritreaNewsRoom
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s